Fyra timmar och vi kom fram till konkreta åtgärder som hade med vår enhet att göra!

För en tid sedan var jag iväg på ett konferenshotell för att möta en grupp, enhet, som hade en lunch-till-lunch-konferens för att kicka igång verksamhetsåret. Enheten jobbade delvis tillsammans i olika konstellationer och i vissa delar av verksamheten jobbade medarbetare med likasinnade på andra myndigheter i landet. Chefen önskade få hjälp med att starta igång en dialog kring team, roller och engagemang. Karriär & Kompetens fick uppdraget att leda denna process. Vi  tog hjälp av vår dialogduk TEAMDUKEN.

Duken är gjord som så att den engagerar alla runt bordet med konkreta frågeställningar och diskussionspunkter där gruppen runt bordet på ett kreativt och inbjudande sätt behöver engagera sig för att ta sig igenom de olika avsnitten.  Antal runt varje bord är 3-5 personer och allt går på tid. Efter ca 3 timmar är själva dialogduksarbetet klart och därefter tar vi vid och samlar upp vad som har diskuterats runt borden och får ner detta i en handlingsplan för enheten. Därefter indentifieras ett antal fokusområden ”att jobba vidare med” samt varje individ får en individuell handlingsplan att fylla i utifrån de insikter diskussionerna har gett.

I just det här uppdraget var enheten i vissa delar ett tydligt team, beroende på deras specifika uppdrag och de övriga tillhörde enheten, men delade mycket av sin vardag med andra myndigheter. Vi satte de som var tydligt team på enheten tillsammans och övriga delade vi upp i mindre grupper. De sistnämnda hittade sina områden som de kunde diskutera kring och de definierade teamen hade sina områden som de diskuterade. Oavsett gruppindelning fick varje grupp meningsfulla diskussioner som alla utmynnade i konkret handlingsplan som syftade till att öka samarbete, effektivitet och trivsel på enheten.

Efteråt fick jag mail från chefen, som var väldigt nöjd med insatsen:

”Teamduken var en överraskande givande övning som både gamla och nya i teamet hade stor behållning av. Duken gav oss ett strukturerat sätt att komma i mål med många svåra frågor som vi sällan diskuterar till vardags. De flesta i teamet är otåliga och vill ta nästa steg i teamutveckllingen så snart som möjligt!

Tack för en givande dag!”

Det är sådana här dagar som gör det extra roligt att gå till jobbet!

Läs mer om våra dialogdukar här: >>

TeamDuken2017-2.indd

 

Annonser

Maktspel och härskartekniker för chefer och ledare

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under denna föreläsning koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen.

Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi människor sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

Medverkande: Dagen leds av leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Hélene är författare av boken ”Kära Vendela : om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ” Kära Vendela”.

Datum: Endagsseminariet äger rum vid två olika tillfällen:  21/9 och 4/10. Välj det datum som passar dig bäst!

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Tid: kl. 9-16

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se senast den 10 september. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med det datum du kan gå samt ”MAKT”.

 

18 oktober: Rätt kompetens – vår metodutbildning

18 oktober: Rätt kompetens
Att analysera och planera för Rätt Kompetens är A och O för organisationers framgång och överlevnad. Vi lär ut ett enkelt sätt att arbeta med att ta fram de kritiska kompetenserna. Efter utbildningen har du kunskap och material för att hålla i egna analyser inom din organisation.

Heldag i Stockholm. Läs mer här: >>

Öka dialogen för framgång!

Färre och färre jobb kan idag lösas individuellt. Den moderna organisationens framgång bygger i stor utsträckning på ledarnas förmåga att kommunicera och medarbetarnas samarbetsskicklighet. Nyckeln är dialog!

Genom att sätta dialogen i centrum, se till att alla är aktiva i problemlösningen samt att tillvarata varje medarbetares unika kompetens, frigörs den energi som är så avgörande för att få drivkraft i olika förändrings- och utvecklingssituationer.

Dialogduken är ett specialdesignat pappersark med skräddarsydda uppgifter för att skapa en strukturerad dialog kring ett visst ämne. Texten på dialogduken säkerställer att alla deltagare runt materialet kan ta ett aktivt ansvar för varsitt område

Den pedagogiska mångfalden bland uppgifterna är till för att göra materialet variationsrikt, lekfullt och inspirerande. Områdena har en tidsbegränsning för att säkerställa att deltagarna bara har tid att prata om just det, som är viktigt att ha en dialog och fokus kring.

TeamDuken ökar samsyn och effektivitet i team kring VAD som ska göras och HUR det ska åstadkommas.

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet TeamDuken2017-2.inddatt utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Innehållet i TeamDuken bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv. Dialogmaterialet kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

 • Skapar samsyn och ett gemensamt språk
 • Involverar alla i dialogen
 • Skapar reflektion och insikt
 • Bidrar till att sätta ord på egna tankar
 • Möjliggör att vi lär av varandra och förstår varandra bättre
 • Skapar delaktighet och ansvarstagande i teamet

Läs mer under rubriken Tjänster/Pedagogiska dukar

 

LedarDuken ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera för att skapa tydlighet, meningsfullhet och rätt fokus utifrån uppsatta mål.

Mellan 70-90 % av en ledares arbetsvardag består av olika former av kommunikation. Enligt Andreas Werr och Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm, kan allt färre arbetsuppgifter i dag lösas utan samarbete. Därmed är förutsättningarna för en ledare att kunna organisera, förändra och skapa resultat i sin arbetsgrupp, i stor grad beroende på hens förmåga att kommunicera.

LedarDuken19.inddLedarDuken bygger på aktuell forskning om ”Det kommunikativa ledarskapet” på Mittuniversitetet, i Sundsvall, samt ett 30-tal intervjuer med ledare i olika befattningar. Dialogmaterialet är självinstruerande, konkret och strukturerat, vilket ger ledare, på alla nivåer, en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap. LedarDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

 • Ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera
 • Tydliggör ledarnas kommunikativa ansvar
 • Skapar samsyn kring organisationens kommunikationsklimat
 • Ger konkreta kommunikationstips
 • Ökar förståelsen för olika kommunikationsperspektiv
 • Möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte

Läs mer under rubriken Tjänster/Pedagogiska dukar

Upplägg:

Metoden medger att storleken på gruppen kan i princip vara hur stor som helst. I workshopen delas gruppen in i mindre grupper om 4-5 personer. Workshoparna tar ca 3.5 timme och fasciliteras av Karriär & Kompetens.

Resultat:

Workshoparna utmynnar i handlingsplaner både på gruppnivå och individnivå.

För mer information:

Kontakta Maria Winsnes 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se

Nästa Kvinna och Chef i staten – anmäl dig nu!

Anmälningarna börjar ramla in – var snabb med din anmälan så att du får en plats!

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu karriär mskorstartar vi det 16:e programmet!

Kvinna och chef har kommit att bli en mycket uppskattad utbildning med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket.

Tidigare utbildningar har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som deltagarna står inför. Det äldsta nätverket är 13 år.

Programmet erbjuder:
– Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
– Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
– Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
– Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Ladda hem informationsbroschyren Kvinna chef ht 2017 program

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2017/18:
Block 1: 10-11/10 2017 Organisation
Block 2: 29/11-1/12 2017 Jag själv
Block 3: 23-24/1 2018 Att vara chef i staten
Block 4: 20-21/3 2018 Att leda medarbetare
Block 5: 15-16/5 2018 Strategiskt ledarskap

Ny studie visar att kvinnors och mäns ledarskap är nära nog identiskt

Ny studie från Göteborgs universitet visar att kvinnors och mäns ledarskap är nära nog identiskt på sju av åtta undersökta områden. De åtta egenskaperna som undersökts är humörjämvikt, psykisk motståndskraft, viljestyrka, uthållighet, initiativkraft, instämmande framtoning, öppenhet och riskvillighet. Fyra av de undersökta egenskaperna stärks med åldern: humörjämvikt, psykisk motståndskraft, instämmande framtoning och öppenhet. Det som minskar med åldern är i stället viljestyrka, uthållighet, initiativkraft och riskvillighet.
Egenskapen risktagande är den enda egenskapen där man kan se skillnad berättar forskare Trevor Archer för sajten Upphandling 24. Det som påverkar utövande av ledarskap är istället ålder. I stället påverkar ålder ledarskapet mer än kön.