Nytt seminarium den 23 maj om att hantera maktspel – anmäl dig nu!

workshop1Under hösten och vintern har vi kört detta seminarium för att lyfta hur maktspel uppstår och hur vi kan bemöta det. Seminarierna har blivit snabbt fyllda och därför kör vi det ännu en gång innan sommaren. Den 23 maj är du som chef och ledare välkommen att delta – se mer nedan:

http://gantrack.com/t/pm/1573824902786/

Två dagar på Steningevik

Att vara konsult är att ständigt serveras ett smörgåsbord av varierande innehåll. Ena dagen möter vi grupper som är nyfikna på hur de tillsammans kan utvecklas, den andra dagen en grupp där ett missförstånd har växt och blivit ett arbetsmiljöproblem. En annan dag handleder vi chefer i olika utmanande situationer, för att sedan möta enskilda individer med deras utmaningar. Vi har även förmånen att, från år till år, erbjuda återkommande öppna aktiviteter, där Kvinna och chef i staten är vårt ledarutvecklingsprogram.  Åtskilliga kvinnor har gått programmet.  Igår och idag har vi  träffat våra deltagare på årets Kvinna och chef och tillsammans med dem utforskat de utmaningar som de står inför. Vi har delat med oss av teori och forskning inom området och tagit fram verktyg för att ”ta med hem” för att använda i sin vardag.

Vi håller till på Steningevik som levererar en fantastisk miljö och mat varje gång, och dessa två dagar har även vädret gjort vad det har kunnat för att ge oss en totalupplevelse.  brygga steningevikcf och mwKursledarna Cecilia Frank och Maria Winsnes fick sitta ner och lyssna till Fredrik Mattsson och hans föredrag kring Kommunikation och mötestekniker. fredrik mattsson

Vill du också gå programmet? Vi startar upp en ny kurs i september – läs mer här: >>

Ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten – ny kurs startar i september!

kvinna grön öga

Programmet Kvinna och chef  i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Nu startar vi det 17:e programmet!
Mer info hittar du här Kvinna chef ht 2018 program

Kvinna och chef har kommit att bli en mycket uppskattad utbildning med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare utbildningar har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som deltagarna står inför. Det äldsta nätverket är 14 år.

Programmet erbjuder:

 • Ny kunskap om organisationer, omvärldsfrågor och ledningsarbete i statsförvaltningen
 • Intensiv träning av centrala chefsuppgifter och ledningsförmågor
 • Fördjupade insikter om dig själv som kvinna och chef
 • Utblickar och spaningsmetoder för att vara med och aktivt utveckla den offentliga sektorn

Utbildningen består av 5 block och äger rum följande datum under 2018/19:

Block 1: 25-26/9 2018 Organisation
Block 2: 13-15/11 2018Jag själv
Block 3: 22-23/1 2019 Att vara chef i staten
Block 4: 11-12/3 2019 Att leda medarbetare
Block 5: 7-8/5 2019 Strategiskt ledarskap

Varje block är på 2 dagar.
Block 2 startar på kvällen före dag 1 (innebär två övernattningar). Övriga block startar på morgonen och innebär en övernattning.  Förutom programledarna har vi även externa gästföreläsare som kommer och delar med sig av sin expertkunskap.

För mer info – läs här >>

Ledarskap

Det finns flera sätt att utveckla sitt chefsuppdrag på.
Man kan välja att göra det tillsammans med andra chefer för att också lära av andras erfarenheter i ett utvecklingsprogram.
Ibland kan den egna situationen vara pressad av tid och arbetsuppgifter så att ett personligt ledarstöd förefaller mer effektivt.
Man kan också – kanske som ett komplement till någon av de andra utvecklingssätten – ingå i ett nätverk av chefer för att där kunna få näring genom andras erfarenheter och föreläsningsinslag.

Inom området Ledarskap erbjuder vi bl.a:

Coaching
Coaching – eller personligt ledarstöd – kan vara aktuellt när man är ny som chef, befinner sig i en problematisk situation eller upplever sig behöva perspektiv på eller kontroll över sitt chefsuppdrag. Eller om man har arbetat länge som chef och vill se över sina invanda beteenden och kanske pröva dem mot andra mer effektiva sätt. En annan typ av personligt ledarstöd kan vara att man vill fundera över sin egen framtid som chef eller eventuellt sig själv i ett annat uppdrag. Detta får då mer formen av ett livs- och karriärutvecklingsprogram.

Kundanpassade utbildningar och utvecklingsprogram
Karriär & Kompetens har utvecklat och genomfört ett antal chefsutvecklingsprogram genom åren. Omfattningen och målgrupperna har varierat. Allt från 2-3 dagar eller program utsträckt över ett år. Sedan 2001 erbjuder vi ledarutvecklingsprogrammet Kvinna och chef i staten. I dagsläget har över 250 kvinnor gått programmet.

Gemensamt för programmen är att de bygger på kunskapspass/teori, handledning för bearbetning av konkreta situationer, erfarenhetsutbyte, litteraturstudier och arbete i mindre grupper.

”Efter kursen gjorde jag det jag föresatte mig. Jag har nu fått en högre chefstjänst. Det går alldeles utmärkt (var litet pirrigt i början, skulle jag verkligen klara det här) och jag trivs bra med att vara chef över chefer och få möjlighet att agera mer på det strategiska planet. Jag tror inte jag tagit detta steg om jag inte gått er kurs. Den har jag verkligen haft nytta av både i arbetslivet, men även privat”.    Lena Leed, Lantmäteriet i Västra Götaland och Värmland, deltagare på programmet Kvinna och chef i staten.

Nätverk
Karriär & Kompetens har lång erfarenhet av att driva professionella nätverk inom våra verksamhetsområden! Gemensamt för våra nätverk oavsett tema eller ursprung är att vi bygger innehållet utifrån deltagarnas behov av att få utbyta erfarenheter. Detta gör vi genom att lägga stor vikt och tid vid diskussioner, erfarenhetsutbyten med syfte att lära av andra. Ibland bjuder vi in en gästföreläsare men alldeles oavsett så bygger träffarna på deltagarnas egna erfarenheter.

Vi vet att ”ensam är inte stark” och nätverken syftar till att lyfta frågeställningar och utmaningar som just du har i ditt arbete och tillsammans delar vi tankar och erfarenheter. Generositet och respekt är två ledord i nätverket.

Föreläsningar och medverkan i andras chefsprogram
Karriär & Kompetens´ konsulter medverkar i flera chefsprogram internt i olika organisationer eller i externa program genom andra konsultföretag. Ämnena skiftar men ofta handlar det om chefens förmåga att hålla samtal, chefens förändringsuppdrag, chefen och dennes personliga utveckling, chefen som kommunikatör i gruppen eller chefens roll som kompetensledare.

 

Metodutbildning Rätt kompetens 29 maj 2018

Vi ger dig kunskap och metod för kompetensanalys- och planering

Vår metod för kompetensanalys- och planering – Rätt kompetens –

 • kopplas med fördel till verksamhets- och affärsplanering
 • ger medarbetare och chefer samsyn på framtida utmaningar och ökar kraften för att vidareutveckla verksamheten och arbeta framsynt med kompetensförsörjning
 • är enkel och kräver inte investeringar i ett IT-verktyg (men kan kompletteras med detta)
 • börjar med analys och planering av en grupps kompetens (organisation, arbetsgrupp, funktion) för att sedan ta planeringen vidare till individnivå
 • analyserar inte bara individens kompetens utan också gruppens/organisationens samlade förmåga att hantera kompetens

apple kunskapEfter utbildningen Rätt kompetens har du fått

 • ökad förståelse för olika synsätt på kompetensanalys- och planering
 • konkret genomgång av metod och verktyg för att genomföra egna kompetensanalyser
 • praktiska exempel på hur metoden kan tillämpas
 • pröva delar av verktyget på din egen verksamhet / dig själv

Målgrupp
Chefer, HR eller verksamhetsutvecklare

Tid
29 maj kl. 0900-1630

Pris
11.800 kr (exkl. moms)

I utbildningsavgiften ingår arbetsmaterial och metodhandledning för ”Rätt kompetens”. Materialet/handledningen kan användas för grupper och individer som ska kompetensanalysera- och planera. Efter avslutad utbildning äger du rätten att mångfaldiga materialet inom din verksamhet.

Plats
I våra lokaler på Klarabergsgatan 29, plan 1 i Stockholm.

Anmälan till
Skicka din anmälan till info@karriarkompetens.se, märk anmälan med Verktygsdag 29 maj 2018

Avbokning
21-7 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 0-6 dagar före debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan.

Vem behöver egentligen en kompetensförsörjningsstrategi?

I våra olika uppdrag möter vi allt oftare organisationer som är igång med att ta fram en strategi för verksamhetens kompetensförsörjning. Som regel finns det en ambition att denna strategi ska utgöra grunden för hur man ska arbeta inom området och en modell för att alla avdelningar och enheter ska ta fram motsvarande kompetensförsörjningsstrategier. I vissa fall har verksamheten redan gjort försök som kanske inte fått det genomslag som man hoppades på.

Ibland får vi förfrågningar om vi kan bidra i arbetet med att ta fram och implementera strategier för kompetensförsörjning. Det enda sättet att bedöma om vi kan bidra och besvara en sådan förfrågan på ett seriöst sätt är att ställa motfrågor. ”Varför ska ni ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, vem ska använda den, i vilka sammanhang, vilket värde ska den tillföra och för vem, vad är det som ska fungera bättre när ni har den jämfört med nu, etc?”

Med tanke på hur mycket arbete och engagemang många verksamheter lägger på framtagande, pilotgenomförande, förankring och implementeringsförsök är svaren på dessa frågor ofta förvånansvärt vaga. Det är inte ovanligt att man för ett slags cirkelresonemang som inte ger någon riktig vägledning i framtagandet av strategin. ”Vi ska ha strategin för att säkerställa att vi har rätt kompetens….”

Ska man vara kritisk blir resultatet ofta ett allmänt hållet dokument utan någon tydlig mottagare. Ett dokument som beskriver ett HR-resonemang, definitioner av begrepp, någon modell för att illustrera processen samt en antydan om att någon ska göra något på något sätt. Ibland innehåller strategin en instruktion till cheferna i verksamheten att göra bedömningar och skattningar samt ett formulär som ska fyllas i och rapporteras till någon stabsfunktion. Om det inte är tydligt vilket värde detta arbete ska tillföra chefen finns en uppenbar risk att man gör sin plikt, fyller i formulären och rapporterar in, ”för HRs´ skull”. I värsta fall blir det ett tidskrävande arbete som det är svårt att se nyttan av, vilket minskar sannolikheten för att insatsen ska bli en återkommande, naturlig del i verksamhetsplaneringen, något den borde vara.

Nyckeln till en fungerande strategi för kompetensförsörjning ligger i en tydlig idé kring syftet, vilket värde den ska tillföra, för vem och i vilka sammanhang. Man kan naturligtvis ha olika idéer om detta men det viktiga är att man har en idé. En vanlig uppfattning idag är att kompetensförsörjning (bara) handlar om bemanningsplanering vilket givetvis inte är något fel i sig, men den innebär en begränsning av potentialen i att utveckla kompetensförsörjningens strategiska funktion. Vår utgångspunkt är att cheferna är den viktigaste förutsättningen för en välfungerande kompetensförsörjning och därför bör strategin i första hand glasklart förklara vilket värde den ska tillföra mig som chef samt vad som förväntas av mig.

Vi menar att strategier för kompetensförsörjning, och framtagandet av dessa, kan tillföra ett mycket stort värde i alla verksamheter. Framförallt när de skapar motivation för och riktning i chefernas och medarbetarnas utveckling. Men det är ett komplext område med många aktörer där man riskerar att skapa lösningar som blir större än de problem de avser att lösa. Det finns två centrala förutsättningar för att lyckas. Den ena är en tydlig, förankrad idé om varför vi tar fram och arbetar med kompetensförsörjningsstrategier, den andra är att vi har ett arbetssätt, för att ta fram strategin, som skapar ett tydligt värde. Våra uppdrag handlar ofta om att bidra till att skapa dessa förutsättningar.

Magnus Anttila (MAK/Doubleloop AB), Cecilia Frank (Karriär & Kompetens) samt Olof Karnell (IPF)

Några vägledande frågor i arbetet.

·         Varför ska vi ta fram en kompetensförsörjningsstrategi?

·         Vem ska använda den och i vilka sammanhang?

·         Vad är det som ska fungera bättre när vi har den jämfört med nu?

 

Hantera maktspel i din ledarroll – workshop den 6 mars

peopleHärskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet.

Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under dagen koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen.

Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Du får kunskap om olika tekniker och hur du kan hantera och jobba förebyggande med dessa frågor.

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

 

Medverkande: Dagen leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Heléne är författare av boken ”Kära Vendela: om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ”Kära Vendela”. Lunch ingår ej, det finns gott om bra lunchställen i våra kvarter.

Datum: Seminariet äger rum den 6/3 kl. 9-16.

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se så snart som möjligt, vi har begränsat med platser. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 6 mars”.

Avanmälan: Avanmälan kan ske, utan kostnad, senast den 20 februari, därefter debiterar vi hela kostnaden. Om du har fått förhinder, så får du gärna skicka en kollega som ersättare.

Två aktiviteter i mars om att hantera maktspel i din ledarroll

6 mars: Hantera maktspel i din ledarroll!

Härskartekniker och oönskat maktspel förekommer i alla grupper. Det kan handla om att bli osynliggjord eller förminskad, medvetet eller omedvetet. Någon tar för sig på andras bekostnad eller beter sig på sätt som får andra att känna sig osäkra och dumma. Det som utmärker maktspel är att någon tjänar på att andra blir tysta – eller rättare sagt tystar sig själva.

Under denna föreläsning koncentrerar vi oss på förebyggande arbete och strategier i vardagen.

Vad kan man som chef eller ledare göra när maktspel pågår i en grupp som annars är trevlig och bra? Vad kan man som chef säga och göra om man upplever någons härskartekniker och hur kan man förebygga maktspel i grupper?

Ur innehållet:

 • Vad är en härskarteknik och varför använder vi människor sådana mot varandra?
 • Om människors behov av att synas och märkas och om behovet att vara någon
 • Olika slags härskartekniker och hur de vävs ihop och blir till ett maktspel
 • Om förebyggande arbete och chefens roll
 • Om individers och gruppers ansvar
 • Konkreta metoder för att förebygga och för att hantera oönskat maktspel

Medverkande: Dagen leds av leds av vår samarbetspartner Heléne Thomsson, fil dr och organisationskonsult från Thomsson & Partner AB. Hélene är författare av boken ”Kära Vendela : om härskartekniker, mikromakt och maktspel”.

Pris: 2 950 kr exklusive moms, i priset ingår även Helenes bok ”Kära Vendela”.

Datum: 6 mars kl. 9-16

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan:
I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 6 mars”.

Om du önskar, finns det även möjlighet att anmäla dig till en fördjupningsdag den 7 mars om makt och härskartekniker. Se nedan.

7 mars En praktisk workshop om maktspel i din ledarroll

För dig som har deltagit vid tidigare heldagsseminarium (antingen i oktober, november eller den 6 mars) om ”Hantera maktspel i din ledarroll” erbjuder vi en  fördjupningsworkshop den 7 mars 2018!

Dagen består av viss kunskapsfördjupning, men framför allt tar vi avstamp i chefens och ledarens konkreta utmaningar vad gäller oönskat maktspel och ägnar oss åt metodarbete. Dagen bygger på erfarenhetsutbyte och vi använder oss av  deltagarnas egna fallbeskrivningar för att bygga scenarier, träna på analyser och öva på metoder.

När du går ifrån denna fördjupningsworkshop är du, förutom att du blivit en mästare på att prata om maktspel och härskartekniker, även trygg i hur du ger feedback på oönskade beteenden, använder olika former av anpassade samtal och kan lösa upp långvariga maktspel.

Medverkande: Dagen leds av Heléne Thomsson.

Pris: 2 950 kr exklusive moms. I priset ingår frukostsmörgås och eftermiddagsfika. Lunch ingår ej, det finns gott om bra lunchsställen i våra kvarter.

Datum: Fördjupningsseminariet äger rum den 7 mars.

Plats: I våra lokaler, Klarabergsgatan 29 plan 1 i centrala Stockholm.

Tid: kl. 930-16

Anmälan: Anmäl dig till info@karriarkompetens.se så snart som möjligt, vi har begränsat med platser. I din anmälan önskar vi få dina kontakt- och fakturauppgifter. Rubricera din anmälan/mailet med ”MAKT 7 mars”.

Avanmälan: Avanmälan kan ske, utan kostnad, senast den 20 februari, därefter debiterar vi hela kostnaden.

Tack Anna-Lena!

aa 2017Här tackar vi av vår kollega och partner Anna-Lena som i början av nästa år flyttar till Portugal!

Anna-Lena har sedan 2004 arbetat som konsult på Karriär & Kompetens och har genom åren haft många spännande och framgångsrika uppdrag inom våra olika tjänsteområden.

 

Vi önskar Anna-Lena lycka till och hoppas att du får uppleva en massa spännande nya saker i det nya landet!

PS Anna-Lena kommer att avsluta några uppdrag under december för vår räkning.

Mötesplats Kvinna och chef i staten

Hej! Nu är det dags för Mötesplats 2018 för dig som är kvinna och chef i staten!
Vi har bjudit in intressanta kvinnor som kommer att bjuda på spännande seminarier kring olika teman som inspiration för vårt ledarskap. Förutom att lyssna på seminarierna finns det goda möjligheter för dig att underhålla och utveckla ditt professionella nätverk!

Vi ses på Freys hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm!

Program 25 januari

9.00 Registrering och kaffe o mingel

9.30 Karriär & Kompetens önskar välkomna!

mona riabacke9:45 Mona Riabacke, dr i risk- och beslutanalys, föreläser tankeväckande och inspirerande om hur vi bättre kan leda oss själva och andra i tider av förändring. Hur fungerar vi, varför gör vi som vi gör och hur kan vi göra det bättre? Mona ger oss förståelse om våra grund-läggande mekanismer och användbara verktyg för att kommunicera, driva förändring, samarbeta och ta oss an framtiden på̊ bästa sätt. Allt för att skapa resultat och nå uppsatta mål. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet från såväl forskarvärlden som näringslivet guidar Mona oss till klokare beslut i en allt mer komplex värld – en förutsättning för att må bättre och nå de resultat vi önskar.

11:20 Strategiskt kompetensförsörjning är inte svårare än man gör det!

IMG_1484Gunnel Frost-Danielsen, ansvarig för strategisk kompetensförsörjning på Tullverket sedan drygt två år tillbaka, delar med sig av sina erfarenheter kring strategiskt kompetensförsörjningsarbete och om hur du kan planera för rätt kompetens för medarbetare, grupper och hela organisationen. Hennes motto är ”börja och börja enkelt!”

 

Gunnel har ett långt förflutet som konsult (bl. a som en av Karriär & Kompetens konsulter) och har god inblick i många organisationers utmaningar vad gäller kompetensfrågor.

Under seminariet kommer vi att få ta del av konkreta tips för att planera för rätt kompetens.

 

12.30 Lunch

13.30 Tillit hos en kontorsakrobat

Anna Ljungqvist, produktionschef och vice VD på Cirkus Cirkör, berättar om sina erfarenheter av att leda med tillit.

Anna tågI ett interaktivt samtal lotsar hon oss igenom cirkusens discipliner och drar paralleller till vad vi som medmänniskor och ledare kan lära oss av cirkusens värld.

Anna har sin bakgrund  som producent inom scenkonst i över 25 år och är utbildad coach. Chef blev hon 2006 när hon i ett delat ledarskap på Riksteatern ledde den döva ensemblen Tyst Teater. 2011 rekryterades Anna till Cirkus Cirkör.

 

14.45 Fika och nätverkande

gunilla high res 183415.15 Min syn på ledarskap och om hur det är att vara kvinna på en högt uppsatt position

Gunilla Hult Backlund är generaldirektör för IVO sedan myndighetens start 2013. IVO finns till för vård- och omsorgstagarna med uppdraget att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Mellan 2009 och 2012 var Gunilla generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Dessförinnan arbetade hon på Socialstyrelsen i en rad olika befattningar, bland annat var hon chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Gunilla kommer att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring sin chefsresa samt ge sin syn på hur det är att vara kvinna och chef i staten.

16.30 Dagen avslutas

—————-

NÄR:
25 januari 2018 Kl. 9-1630

VAR:
Freys hotell
BRYGGARGATAN 12, Stockholm

KOSTNAD:
3.200 kr/person exkl. moms.  I priset ingår fika och lunch.

ANMÄL DIG TILL:
Maila till kvinnachef@karriarkompetens.se märk din anmälan med 25 januari.
I din anmälan önskar vi även din fakturaadress.

Avboka kan du göra fram till den 20 december, därefter är anmälan bindande. Du kan skicka en kollega som ersättare om du får förhinder.
Behöver du specialkost? Skriv det i din anmälan!

Var snabb med din anmälan – vi har begränsat antal platser.

 

 

%d bloggare gillar detta: