Close
Skip to content

Karriär

karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vissa av oss vill fördjupa oss, andra vill bredda sig, andra vill klättra hierarkiskt och så har vi dem som antar utmaningar som ger en annan riktning än de tidigare tre. Det traditionella sättet har handlat om att klättra – bli chef – eller att fördjupa sig och bli expert. Men verkligheten visar att många av oss vill mer och annat än just dessa två.

Det finns mycket forskning gjord på området som visar på möjligheten till en mängd olika kombinationer av karriärstilar och vilka drivkrafter som ligger bakom. Med kunskap om detta, öppnar det sig en mängd möjligheter för individer och organisationer att matcha sina utmaningar – allt från tjänster, kompetensområden, karriärvägar och anställningsformer.

Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

abc Karriär & Kompetens ab har arbetat med karriärfrågor sedan slutet på 90-talet och har lång erfarenhet av att stötta individer och organisationer utvecklings- och förändringsarbete.

Positiva effekter

Att medvetandegöra och arbeta målinriktat med karriärfrågor ger positiva effekter för både individ och organisation.

  • Attrahera och behålla
    Organisationer som erbjuder livs- och karriärutveckling till sina chefer och medarbetare har en konkurrensfördel gentemot andra. Individer som upplever att gräset är grönare någon annanstans, kan med hjälp av stöd, se att det går att göra ändringar internt för att det åter igen ska kännas motiverande att stanna.
  • Flexibel organisation
    Flexibla organisationer behöver omorganisera sig snabbt när det krävs – då är det är viktigt att ta vara på och använda sig av personalens relevanta kunskaper, erfarenheter och kompetens.
  • Bättre utvecklingssamtal
    Våra kunder vittnar om att när medarbetare som har genomgått livs- och karriärutveckling, upplever de oftare bättre och mer konkreta utvecklingssamtal som kan leda till nya önskade utmaningar.

Vi erbjuder följande tjänster inom karriärområdet:

Livs- och karriärutvecklingsprogram
Våra livs- och karriärutvecklingsprogram bygger på en beprövad metod som har utvecklats genom åren och innehåller Nulägesanalys, Tillbakablick, Personlighet&drivkrafter,  Kompetens, Vision, Strategier  och landar till slut i en Handlingsplan.

De individuella programmen för livs- och karriärutveckling omfattar 6-8 samtal. Vi erbjuder även skräddarsydda program för grupper där vi varvar seminarier och enskilda samtal.

Internkonsultutbildning inom livs– och karriärutveckling
En av många organisationers utmaningar är att attrahera, behålla och matcha medarbetare mot rätt utmaningar. Att erbjuda karriärutveckling är ett sätt – antingen genom att anlita extern konsult eller om man hellre vill erbjuda tjänsten internt.  Inom ramen för utbildningen tränar deltagaren praktiskt och får support från kursledaren. Efter utbildningen får internkonsulten använda vår metod och vårt material för livs- och karriärutveckling inom sin organisation.

Coachingsamtal
För den som behöver  någon utomstående person för att få stöttning i sina vägval, men där ett karriärprogram är för omfattande, finns coachingsamtal att erbjuda.Tillsammans med coachen bestäms innehållet och hur många samtal som behövs för att man ska komma vidare i sina funderingar.

Seminarier
Vi erbjuder seminarier för chefer eller medarbetare för att inspirera och öka medvetenheten kring karriärfrågor och att det finns olika sätt att göra karriär på. Om så önskas, kan vi även göra en sk. karriärprofil på individen och/eller gruppen, för att på så sätt medvetandegöra vilka drivkrafter individen/gruppen har och hur väl det matchar mot företagets karriärkultur.

Rådgivning
Vi ger råd och stöd till HR-funktioner som vill utveckla organisationens karriärutvecklingsmöjligheter, starta karriärcenter eller på annat sätt förbättra arbetet med karriärfrågor i organisationen.

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!