Close
Skip to content

Vår kompetens och erfarenhet
= din trygghet

abc Karriär & Kompetens ab:s konsulter är experter när det gäller frågor som rör arbetslivet, ledarskap, medarbetarskap, personlig utveckling, organisationsförändring, kompetensanalyser och karriärfrågor.

Våra mest efterfrågade tjänster finns i huvudsak inom följande områden:

• Karriärfrågor
• Kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor
• Ledarskap
• Medarbetarskap
• Team- och verksamhetsutveckling

Tjänsterna både tangerar och kompletterar varandra.
Inför varje uppdrag lyssnar vi till kundens behov och förväntningar och designar innehållet efter både kundens önskemål och våra tidigare erfarenheter.

Olika roller/uppdrag inom våra tjänster:

Coaching

I rollen som coach jobbar vi målfokuserat kring den konkreta frågeställning som individen har. Vi stöttar individen att sätta upp sin individuella målsättning och lyfter det som fungerar och tillsammans med individen utforskar vi hur individen kan använda det ännu mer i andra sammanhang. Vi använder oss av olika coachingsmetoder, bl.a lösningsfokuserat synsätt.

Grupputveckling

I grupputvecklingsuppdrag lägger vi stor vikt vid att både ge kunskap men också att samla den kunskap och erfarenhet som finns i gruppen och jobba därifrån. Att koppla teori och göra den praktisk och tillämpbar för kunden är vår utgångspunkt. Vi uppmuntrar till dialog och samarbete. Vi använder oss av olika instrument och verktyg för att komplettera den upplevda bilden av gruppen så som t.ex. ; Team Pro, Jungs teorier kring grupp och utveckling och Susan Wheelans GDQ.

grupp5 färg

Handledning i grupp

Vi handleder i grupp, både som specifika uppdrag men också som en del av andra uppdrag, där vi delar in större grupper i mindre handledningsgrupper för att skapa dialog och erfarenhetsutbyte. Vi utgår från deltagarnas utmaningar och tillsammans i gruppen söker vi efter lösningar på särskilda frågeställningar.

Individuell handledning

Som handledare ger vi individen stöd att reflektera över sin roll i förhållande till ett visst uppdrag/arbetsuppdrag.

Ledningsgrupper

Vi utvecklar ledningsgrupper och använder oss av både dialog och framtagna verktyg och metoder.

team

Metodutveckling

Vi har genom åren tagit fram olika metoder och modeller samt utbildat personer internt i organisationer i rollen som internkonsult för att på så sätt säkerställa att kompetensen finns kvar även när vi har “gått hem”.

Produkter/tjänster som vi har utvecklat genom åren är vår metod för Livs- och karriärutveckling och Kompetensanalysmetoden Rätt Kompetens samt våra dialogdukar Tillitsduken och Medarbetarduken.

Som metodutvecklare har vi även tagit fram metoder och arbetssätt specifikt för våra kunders räkning. 

Processledning

I många av de uppdrag som vi genomför ingår att vara processledare. Det kan handla om att ta fram kritiska kompetenser i ett team, identifiera framgångsfaktorer för ett team, skapa gemensam målbild eller vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen. Vi använder oss av olika modeller och storgruppspedagogiska metoder – allt för att skapa delaktighet.

Utbildningar/workshops

Vi genomför skräddarsydda utbildningar och workshops. De flesta är internt skräddarsydda för organisationer och verksamheter. Vår utgångspunkt är att varva teori och modeller med praktiska övningar och diskussioner. Att skapa hög delaktighet hos deltagarna är en viktig förutsättning för oss.

tillit

Karriär

Att vara framgångsrik i sin karriär ser olika ut för var och en av oss. Vi vill alla göra ett bra jobb, och det förutsätter att vi får jobba med det som vi har kompetens, förmåga och vilja att utvecklas inom.

Kompetens

Kompetensfrågor – hur möter vi morgondagens utmaningar – är avgörande att vi arbetar strategiskt med. Vi genomför kompetensanalyser, utbildar i vår metod för kompetensanalys och stöttar organisationer i strategisk kompetensförsörjning.

Ledarskap & medarbetarskap

Förmågan att anpassa och ställa om verksamheter blir en allt viktigare och avgörande kompetens i dagens arbetsliv. Ett väl fungerande ledarskap och medarbetarskap blir avgörande för framgången.

Team- & verksamhetsutveckling

Det finns ett tydligt samband mellan hur en grupp fungerar och hur den presterar. Team som känner varandra väl, känner tillit till varandra samt delar samma mål och rutiner – de presterar bättre än de som inte gör det. Ta tid till teamutveckling!

Coaching

Med hjälp av din coach tar du dig framåt i dina utmaningar. Coachen erbjuder struktur för att analysera och vända vrida på dina frågor och följer dig längs din väg. Dina frågor blir innehållet i samtalen.  Vi startar där du är, i ditt nuläge och fokuserar på framåt, ditt nyläge.

Dialogdukar

Färre och färre jobb löses individuellt idag. Den moderna och komplexa organisationens framgång bygger i stor utsträckning på vår förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln är dialog!