Close
Skip to content

LedarDuken

LedarDuken ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera för att skapa tydlighet, meningsfullhet och rätt fokus utifrån uppsatta mål.

Mellan 70-90 % av en ledares arbetsvardag består av olika former av kommunikation. Enligt Andreas Werr och Philip Runsten, Handelshögskolan i Stockholm, kan allt färre arbetsuppgifter i dag lösas utan samarbete. Därmed är förutsättningarna för en ledare att kunna organisera, förändra och skapa resultat i sin arbetsgrupp, i stor grad beroende på hens förmåga att kommunicera.

LedarDuken bygger på aktuell forskning om ”Det kommunikativa ledarskapet” på Mittuniversitetet, i Sundsvall, samt ett 30-tal intervjuer med ledare i olika befattningar.

Dialogduken är självinstruerande, konkret och strukturerad, vilket ger ledare, på alla nivåer, en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap. LedarDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

  • Ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera
  • Tydliggör ledarnas kommunikativa ansvar
  • Skapar samsyn kring organisationens kommunikationsklimat
  • Ger konkreta kommunikationstips
  • Ökar förståelsen för olika kommunikationsperspektiv
  • Möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte

Målgrupp:

Duken är framtagen för att användas i ledningsgrupp, chefsutveckling, ledarutvecklingsprogram, uppstart för projekt och andra tillfällen när vi kan behöva diskutera och reflektera kring det kommunikativa ledarskapet.

Målgruppen är chefer på alla nivåer, ledningsgrupper, projektledare, teamledare mm

Upplägg:

Workshopen tar ca 3.5 timme och fasciliteras av Karriär & Kompetens.

Resultat:

Workshopen utmynnar i handlingsplaner både på gruppnivå och individnivå

För mer information:

Kontakta Maria Winsnes 08-41029402 eller mw@karriarkompetens.se