Close
Skip to content

people

Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?
Är frågor som vi, som individer,  ställer oss kontinuerligt genom arbetslivet. Frågor med svar som förändras över tid.

Frågor som arbetsgivare både uppmuntrar att de ställs, men också fruktar ska komma – för hur möter vi dessa frågor när de kommer?
– Hur stöttar vi chefer att våga ta diskussionerna med sina medarbetare?
– Hur öppnar vi upp för diskussioner om olika karriärvägar, skapar kunskap om att vi alla har olika drivkrafter och sätt att se på vår karriär?
– Hur möter vi de medarbetare och chefer “som vill mer?”
– Hur behåller och tar vi tillvara de personer som vi behöver i vår organisation och för de kommande utmaningarna?
– Hur kan vi hjälpa personer att ta klivet bort, som vi tror gör sig bättre någon annanstans?

Vilka är vi? Vad är vårt uppdrag? Har vi kompetensen som krävs? Vad erbjuder vi våra anställda som gör att de stannar?

Är frågor som vi som organisation ställer oss och behöver ställa oss kontinuerligt för att klara våra uppdrag. Att rusta oss för framtiden är A och O. Och att ha rätt medarbetare med rätt inställning blir avgörande.

Vår metod

Livs- och karriärutvecklingsmetoden är ett verktyg som stödjer medarbetares och chefers utveckling samt organisationers kompetensförsörjning.

Karriär & Kompetens har sedan vi startade 1998 erbjudit programmet  livs-  och karriärutveckling till olika organisationer och vi har även utbildat konsulter som helt eller delvis jobbar med frågorna/ metoden).

Vi har organisationer som använder delar av eller hela  metoden för att stötta anställda när de behöver ett bollplank vad gäller deras utveckling och utmaningar. Försvarsmakten har sedan 2003 utbildat internkonsulter vars uppdrag är att stötta anställda (civila och militärer) med vår metod. Vi har företagshälsovårdsorganisationer som använder vår metod för att stötta läkare och ST-läkare både i sin karriär men också som ett inslag i läkarutbildningarna. Samtliga organisationer har valt Karriär & Kompetens som samarbetspartner och utbildare.

Konsultutbildning inom livs- och karriär

Utbildningen vänder sig till dig som önskar en teoretisk och praktisk utbildning om hur du kan arbeta med karriärutvecklingsfrågor för att
– erbjuda en strukturerad metod för livs- och karriärutvecklingsfrågor
– möta och disktuera medarbetares och chefers drivkrafter och vad som motiverar dem
– vara ett bollplank i chefers utmaning att stötta sina medarbetare och deras utmaningar
– främja chefstillsättningar
– möta den nya generationens krav på arbete och utveckling
– öka förståelse för motivation och drivkrafter i organisationen
– strategiskt arbeta med motivation och karriär för att möta kravet på aktivt medarbetarskap och strategisk kompetensförsörjning

Upplägg

Utbildningen är på 3 heldagar plus en uppföljningsdag ca 5-6 månader senare.
Under utbildningen får du ta del av teori, metod och material för livs- och karriärutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Efter avslutad utbildning äger du rätten att använda vårt material och metod. En årlig licenskostnad om 3.000 kr tillkommer. Genom att betala licensen får du tillgång till vårt material och metod som vi  vi utvecklar och anpassar efter den utveckling och forskning som sker inom området.

Metoden är bra för er som önskar

– behålla personal
– öka motivation hos dina medarbetare
– skapa / öka intern rörlighet
– nyttja kompetens och drivkrafter hos både chefer och medarbetare
– attrahera nya medarbetare
– ge individen stöd för att hitta ”rätt”
– rusta för att medarbetare ska bli mindre sårbar
– höja kvalitén på utvecklingssamtal
– matcha organisationens behov av kompetens och individens förmågor och drivkrafter

Vi har utbildat över 300 internkonsulter inom ett 70-tal olika företag och organisationer

Försvarsmakten, Försäkringskassan, Perstorp AB, Länsförsäkringar Stockholm AB, Dala Gävle företagshälsovård, Eon, Finansinspektionen, Pfizer, fd Högskoleverket, GS-facket, Regeringskansliet, Rikspolisen och Säkerhetspolisen, UHR, FRA, Kalmar kommun m.fl  är några av de företag och organisationer som har valt att utbilda internkonsulter och arbeta proaktivt med karriärfrågor genom åren.

Metoden livs- och karriärutveckling handlar om att

Arbeta strategiskt med sin karriärutveckling
– staka ut en färdriktning för sitt liv
– identifiera starka och svaga sidor
– söka sig till ”rätt” jobb, d.v.s. sådana där individens kompetens kommer till sin rätt och kan utvecklas

Skapa balans och förhindra utbrändhet
– skapa livskvalitet genom balans mellan arbets- och privatliv, relationer och hälsa.

Se möjligheter/alternativ
– få hjälp att se alternativ när ett projekt eller ett förordnande ska avlutas
– bestämma sig i ett vägskäl; stanna, förnya eller gå till något nytt
– se alternativ till sina arbetsuppgifter

Skapa förändringsberedskap
– göra aktiva val vid förändring och omorganisation

Höja kvaliten på utvecklingssamtal
– arbeta fram ett underlag till utvecklingssamtalet

Som arbetsgivare har du mycket att tjäna på
Inför förändringsarbete/fusioner
I samband med fusioner och organisationsförändringar har flera organisationer valt att använda oss och livs- och karriärutveckling för att bättre rusta sina medarbetare inför det som komma skall.

Positiva effekter
Att medvetandegöra och arbeta målinriktat med karriärfrågor ger positiva effekter för både individ och organisation.

Attrahera och behålla
Organisationer som erbjuder livs- och karriärutveckling till sina chefer och medarbetare har en konkurrensfördel gentemot andra. Medarbetare som upplever att gräset är grönare någon annanstans, kan med hjälp av stöd, se att det går att göra ändringar internt för att det åter igen ska kännas motiverande att stanna.

Flexibel organisation
Flexibla organisationer behöver omorganisera sig snabbt när det krävs – då är det är viktigt att ta vara på och använda sig av personalens relevanta kunskaper, erfarenheter och kompetens.

Bättre utvecklingssamtal
Våra kunder vittnar om att de medarbetare som har genomgått livs- och karriärutveckling, oftare utmynnar i bättre och  konkreta  utvecklingssamtal och nya utmaningar.

Tid:

Vi erbjuder – utifrån önskemål – öppna kurser eller skräddarsydda utbildningar för organisationer – hör av dig så berättar vi mer.

Pris:

42.000 kr (I priset ingår material, metodstöd, handledning samt testresultat av din karriärprofil. Priset är exklusive moms. Lunch ingår ej i priset.)

Plats:

I våra lokaler eller hos kund.

 

Kursledare:

Maria Winsnes, mw@karriarkompetens.se, 08-41029402 eller 0708-836480.

Mer information?

Ring Maria Winsnes så berättar hon gärna mer! 08-41029402 eller maila till mw@karriarkompetens.se

IMG_1369